Untitled
روز قلم

روز قلم

آیین گرامی داشت قلم، یکی از آیین‌های با اهمیت در یکی از مهم‌ ترین جشن‌های ایران باستان می‌باشد. در این جشن، هوشنگ پادشاه پیشدادی ایران نویسندگان و کاتبان را به رسمیت شناخته و قلم این بزرگان را ارج نهاده است.

ادامه مطلب

مجله حس هفتم

روز قلم

روز قلم

آیین گرامی داشت قلم، یکی از آیین‌های با اهمیت در یکی از مهم‌ ترین جشن‌های ایران باستان می‌باشد. در این جشن، هوشنگ پادشاه پیشدادی ایران نویسندگان و کاتبان را به رسمیت شناخته و قلم این بزرگان را ارج نهاده است.

روز خلاقیت

روز خلاقیت

در دنیای امروز که تغییرات با سرعت بی‌سابقه‌ای رخ می‌دهند، خلاقیت نه تنها یک نیاز، بلکه یک ضرورت است. خلاقیت